Regulamin

REGULAMIN DREAM AND ART

(zwany dalej Regulaminem)

  

§ 1 POSTANOWIENIE WSTĘPNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z funkcjonalności strony http://www.dreamandart.eu/ (zwanej dalej Stroną) oraz zasady zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym umieszczonym pod adresem internetowym http://www.dreamandart.eu/ (zwanym dalej Sklepem). 

2. Strona i Sklep prowadzone są przez Agnieszkę Szultk, ul. Sielska 14a/b, 30-421 Kraków, Polska, NIP PL6771611029, REGON 122721908, e-mail: office@dreamandart.eu (zwaną dalej Sprzedającym).

3. Korzystającym ze Strony (zwanym dalej Korzystającym) oraz Klientem Sklepu (zwanym dalej Kupującym) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

§ 2 KORZYSTANIE ZE STRONY

 

1. Ze Strony można korzystać w zakresie jej funkcjonalności w celu prezentacji i przeglądania utworów, a także w celu korzystania ze Sklepu.

2. Warunkiem korzystania ze Strony jest posiadanie urządzeń i programów służących przeglądaniu zasobów internetu i posiadanie dostępu do internetu.

3. Pełne korzystanie z funkcjonalności Strony wymaga zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zarejestrowanie konta, a w tym wybranie nazwy użytkownika oraz hasła dostępu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie przez Korzystającego poprzez usunięcie konta oraz za wypowiedzeniem wynoszącym 7 dni przez Sprzedającą poprzez uniemożliwienie korzystania z konta.

4. Zakazane jest korzystanie ze Strony w celu prezentacji danych o bezprawnym charakterze, a w tym danych naruszających przepisy prawa.

5. Z chwilą zamieszczenia na Stronie jakichkolwiek treści Korzystający oświadcza i gwarantuje, iż prezentacja tych treści nie będzie naruszać niczyich praw ani dóbr oraz upoważnia Sprzedającą do korzystania z tych treści w celu promocji i reklamy Strony oraz działalności prowadzonej z jej wykorzystaniem, w internecie.

 

§ 3 SKLEP

 

1. Korzystanie ze Sklepu służy zawieraniu przez Kupującego oraz Sprzedającą umów sprzedaży dzieł artystycznych (zwanych dalej Dziełami).

2. Informacje zamieszczone w Sklepie stanowią skierowane przez Sprzedającego do Kupującego zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Kupujący składa zamówienie na Dzieła (zwane dalej Zamówieniem) przy użyciu funkcjonalności Strony, a także z użyciem poczty elektronicznej. Sprzedający potwierdza otrzymanie Zamówienia niezwłocznie po jej otrzymaniu.

4. Sprzedający informuje Kupującego o przyjęciu Zamówienia, albo składa Kupującemu inną ofertę.

5. Umowa sprzedaży (zwana dalej Umową) zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia. Treść zawartej Umowy jest utrwalana i zabezpieczana przez Sprzedającego, który przesyła ją Kupującemu.

6. Umowa może zostać zawarta w języku polskim, albo w języku angielskim, zaś o wyborze języka, w którym ma zostać zawarta Umowa decyduje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 

§ 4 PŁATNOŚĆ

 

1. Zapłata ceny sprzedaży może nastąpić z chwilą odbioru Dzieł przez Kupującego (płatność gotówką do rąk doręczyciela), albo przed ich wysłaniem do Kupującego (płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, karta kredytowa, PayU).

2. Termin oraz sposób zapłaty ceny mogą być przedmiotem negocjacji.

3. Koszt wysyłki Dzieł do Kupującego oraz koszt ubezpieczenia przesyłki, a także koszt ceł związanych z wysyłką ponosi Kupujący.

 

§ 5 ODBIÓR DZIEŁ

 

1. Dzieła zostaną wysłane do Kupującego na adres wskazany w Zamówieniu. Kupujący może dokonać odbioru Dzieł osobiście po uprzednim, indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedającym terminu odbioru oraz sposobu płatności.

2. Kupujący może zdecydować o doręczeniu mu Dzieł, na jego koszt i ryzyko, za pośrednictwem innego przewoźnika niż wybrany przez Sprzedającego lub do rąk osoby trzeciej. W takim przypadku odbiór Dzieł przez Kupującego następuje z chwilą wydania ich upoważnionej przez niego osobie.

3. Własność Dzieła przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Dzieła lub zapłaty ceny sprzedaży – rozstrzyga chwila późniejsza.

 

§ 6 REKLAMACJE

 

1. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Kupującemu Dzieła bez wad.

2. Dzieła objęte są rękojmią. Sprzedający nie udziela dodatkowej gwarancji.

3. Reklamacje dotyczące wad, lub niezgodności Dzieł z Umową, korzystania ze Strony oraz rękojmi można składać przy użyciu dostępnych na Stronie kanałów komunikacji ze Sprzedającym, a także z użyciem poczty elektronicznej oraz pisemnie na adresy wskazane w § 1.

4. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w okresie do 14 dni.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Kupującemu zawierającemu Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, lub zawodową (zwanemu dalej Konsumentem) przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od wydania Konsumentowi zakupionych Dzieł.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą lub z użyciem poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 1.

3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Dzieł nieprefabrykowanych i wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta.

4. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Dzieła Sprzedającemu, zaś sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu wszystkich poniesionych kosztów, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Sprzedającego, najtańsza usługa dostawy), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów następuje w ten sam sposób, w jaki Kupujący dokonał zapłaty, albo przelewem na rachunek jeśli Dzieło zostało dostarczone za pobraniem.

 

§ 8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

1. Jeżeli Umowa zawierana jest przez Kupującego w celu związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, lub zawodową stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Sprzedający może uzależnić zawarcie, lub wykonanie Umowy od wpłacenia przez Kupującego zaliczki na cenę sprzedaży, lub uiszczenia całej ceny sprzedaży z góry.

3. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność Dzieł z Umową natychmiast po ich otrzymaniu. Wszelkie wady i uszkodzenia Dzieł winny zostać ujęte w protokole sporządzonym z udziałem doręczyciela. Reklamacje dotyczące wad, niezgodności Dzieł z Umową oraz rękojmi rozpatrywane będą wyłącznie po przedstawieniu przez Kupującego powyższego protokołu wraz z Dziełami.

4. Rękojmia za wady fizyczne Dzieł udzielana jest na okres 2 miesięcy od dnia wydania ich Kupującemu i ogranicza się do obowiązku wymiany Dzieł. Z powyższego obowiązku Sprzedający może się zwolnić poprzez zwrot ceny sprzedaży.

5. W razie odstąpienia od Umowy przez Kupującego wszystkie koszty wysyłki oraz jej ubezpieczenia ponosi Kupujący.

6. Wszelkie spory związane związane z Umową rozpatrywane będą wyłącznie przez rzeczowo właściwy sąd miejsca siedziby Sprzedającego.

 

§ 9 DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie, a w tym w Sklepie, jest Agnieszka Szultk, ul. Sielska 14a/b, 30-421 Kraków, Polska, NIP PL6771611029, REGON 122721908, e-mail: office@dreamandart.eu.

2. Przetwarzanie danych osobowych Korzystających następuje za ich zgodą w celu umożliwienia korzystania ze Strony i wykonania Umów.

3. Korzystający ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów albo są już zbędne do realizacji zawartych Umów.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy.

2. Spory związane z Umowami mogą być rozpatrywane przez sądy powszechne lub Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem oraz Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Jeśli Zamówienie składane jest przez Konsumenta, postanowienia Regulaminu obowiązują w zakresie w jakim nie ograniczają przewidzianego prawem standardu ochrony konsumenta.

 

 

 

 


Dream and Art

Thank You for choosing Dreamandart. We specialise in artistic photography for collectors. Designer collections chosen by art curators and architects, perfectly correspond with modern architecture. For corporate clients we offer a complex advisory and curatiorial services. We match artwork with interios. The artworks are printed in a museum quality, and dedicated for all the collectors of photography and design enthusiasts. High-quality proffesional lambda prints on the best quality photo paper. The photographs are offered in short limited series, signed by the authors on certificates with a stamp indicating the number of the photo in the series and the edition‘s limit. We have exclusive rights to most of the presented artwork.

Popularni artyści
Popularne tematy